آموزش مقدماتی تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست؟

 جز مهم ترین  ابزار های کاربردی  موجود در بازار بورس  است .تحلیل بنیادی یعنی سرمایه‌گذار سود دهی آینده‌ی یک شرکت را بر اساس محیط کسب‌و‌کار و عملکرد  صورت های مالی آن تجزیه‌و‌تحلیل می‌کند . تحلیل بنیادی با تکنیکال بسیار متفاوت است . در تحلیل تکنیکال  معامله گر بدون توجه به فعالیت فنی شرکت و بر اساس الگوها و تئوری ها، روند و آینده سهم را پیش بینی کند . سرمایه گذاران حرفه ای  بازار بورس غالبا از این روش در کنار تحلیل تکنیکال برای کشف سهم های ارزنده  استفاده می کنند . این روش به افراد کمک می کند که سهم هایی که بالای ارزش و یا  پایین ارزش معامله می شوند را بهتر بشناسند و ریسک معامله را کاهش دهند.

صورت های مالی

اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪﺑﺪاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﻴﻖ وﻓﻨﻲ اﺳﺖ .ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺳﻮد دﻫﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه را ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زد . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ وﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

هدف از تحلیل بنیادی

هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌است یا خیر.

تحلیل بنیادی جامع باید حاوی چهار بخش باشد:

 1. تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور.
 2. تعیین وضعیت صنعت.
 3.  تعیین وضعیت شرکت.
 4. تعیین ارزش سهم.

سرفصل ها

 • بررسی فرآیند تحلیل بنیادی، تحلیل کشور، صنعت و شرکت
 • معرفی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی، ترازنامه و صورت سود و زیان همراه با مثال های کاربردی
 • بررسی پارامترهای تصمیم گیری
 • تکنیک های بنیادگرا در انتخاب سهام
 • آموزش سایت اصلی سازمان بورس و تکنیک های معامله گری
 • آموزش استفاده از سایت کدال
 •  مدلهای ارزش گذاری سود تقسیمی و مدلهای ارزشگذاری سود نسبی
 • بررسی کامل یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
 • ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e مثال کاربردی
 • ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV مثال کاربردی
 •  ارزشگذاری سهام عرضه اولیه، شرکتهای زیانده و صندوقهای سرمایه گذاری
 • بررسی صورتهای مالی چند شرکت بورسی
 • نکات و ترفندهای بازار
 • بیان تجربیات و درس های کاربردی

این مجموعه به صورت وبینار ضبط شده در دسترس شما قرار میگیرد

49000 تومان – خرید

کاملترین مجموعه آموزش بازار سرمایه با تخفیف استثنایی و هدیه ویژه

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید